Strona domowa Fundacji eSzkoła

Realizacja projektu "Liga eSzkoła"

Informujemy Państwa, że rozpoczęliśmy realizację projektu "Liga eSzkoła" realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020; Oś Priorytetowa 8 Edukacja; Działanie 8.1 „Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej” Poddziałanie 8.1.4 „Kształcenie ogólne w ramach ZIT dla MOF Poznania”.

Głównym celem Projektu jest wdrożenie w szkołach podstawowych w gminach, będących partnerami Projektu, wykorzystania programowalnych inteligentnych pomocy dydaktycznych do nauczania informatyki i matematyki, w ramach zajęć pozalekcyjnych i przygotowanie nauczycieli do prowadzenia tych zajęć oraz włączenia stworzonych laboratoriów kodowania do programu nauczania w zakresie informatyki i matematyki w klasach 1-3 oraz 4-8.

Więcej informacji o projekcie znajdą Państwo tutaj.

Strona domowa Fundacji eSzkoła

Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020

Instalacje sieci Wi-Fi w szkołach

Fundacja eSzkoła jest partnerem w konsorcjum z Inea S.A. oraz Integrated Solutions sp. z o.o. działającym na podstawie umowy zawartej z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu (ODN) w wyniku przeprowadzonego postępowania „Dostarczenie, uruchomienie, wsparcie techniczne i utrzymanie regionalnej chmury edukacyjnej w ramach projektu Cyfrowa Szkoła Wielkopolska@2020” (Numer referencyjny: ODN-KG.IV.3210 /18/2017). Informacje o członkach konsorcjum znajdą Państwo tutaj.

W ramach projektu powstaje regionalna szerokopasmowa sieć edukacyjna, do której podłączone zostanie 600 szkół biorących udział w projekcie.  Konsorcjum realizuje budowę wydzielonej sieci informatycznej dla szkół, w oparciu o infrastrukturę teleinformatyczną Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej (WSS). To pierwszy na taką skalę, taki projekt w Polsce. W oparciu o 30 węzłów powiatowych sieci i dwa węzły główne w Poznaniu, powstaje rozproszony system informatyczny, wyposażony w serwery, macierze dyskowe, routery brzegowe i kontrolery sieci Wi-Fi, tworzący Regionalną Infrastrukturę Teleinformatyczną (RIT). Nowością jest to, że w szkołach instalowana jest minimalna liczba urządzeń, ograniczona do 24-portowego przełącznika PoE oraz radiowych punktów dostępowych. Wszystkie pozostałe urządzenia obsługujące szkołę znajdą się w węzłach powiatowych sieci.

Więcej »