eSzkoła Wielkopolska

 

"eSzkoła", czyli szkoła XXI wieku

W ramach programu „eSzkoła Wielkopolska” wprowadzano do szkół cyfrowe możliwości dla nauczycieli i uczniów. Dzięki temu kształcenie może być poszerzane o elementy e-learningu, czyli techniki wykorzystującej media elektroniczne, a szkoły mogą wykorzystywać platformy edukacyjne, jako nowy środek komunikacji pomiędzy nauczycielami, uczniami i rodzicami.

 

Głównymi celami programu „eSzkoła Wielkopolska” są:

  • zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych i związanych z zarządzaniem oraz monitoringiem osiągnięć szkół, a także udostępnienie uczestnikom programu wysokiej jakości treści multimedialnych do wykorzystania na lekcjach różnych przedmiotów oraz w pracy własnej;
  • wzmocnienie zaplecza technicznego szkół wzorcowych w programie oraz udostępnienie nauczycielom nowoczesnego narzędzie pracy;
  • rozwój systemu doskonalenia nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem ich kompetencji w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych.